Aanpak

Bij elk van onze projecten werken we op maat en in co-creatie met onze klant.

Via een praktijkgerichte audit onderzoeken wij, samen met u, waar de pijnpunten en opportuniteiten zich bevinden in uw organisatie/ transformatie en werken we een transparant stappenplan en bijhorend budget uit.

Elk bedrijf is uniek. We zijn ervan overtuigd dat we met een aanpak op maat de beste resultaten bereiken.

Consulting

Situatie scans, plan van aanpak opstellen, blootleggen pijnpunten, advies,…

Begeleiden van het projectteam en het ontwikkelen van een change management aanpak.

Coaching

Individuele en team coaching van management, leidinggevenden, teams en individuen om de gestelde doelstellingen te bereiken. Als basis gebruiken we de GROW methode en diverse intervisie technieken.

Opleidingen

Interactieve opleidingen, zowel virtueel als ter plaatse, ondersteund door tools zoals game-based learning, hybride werkvormen, simulaties met acteurs…

Game-Based Learning
Hybride werkvormen
Werkwijze

Werkwijze

Z
Analyse:

We vertrekken altijd vanuit een behoeftenanalyse van de klant.
– Wat zijn de uitdagingen waar het bedrijf voor staat (extern en intern)
– welke verbeterinitiatieven lopen al
– waar loopt men tegen aan
Als het ware een “nul-meting” of “Moment opname/photo shoot”

Z
Voorbereiding:
Vervolgens stellen we in co-creatie, een op maat gemaakt plan van aanpak op. Dit plan geeft een indicatie omtrent de nodige stappen, inclusief opleidingen en coachings , die nodig zijn om de gewenste transformatie/ verandering te verwezenlijken, met een indicatie qua timing en budget.
Z
Actie:

We maken heldere afspraken omtrent wederzijdse engagementen en verantwoordelijkheden. Via een kick-off wordt het plan van aanpak naar de betrokken stakeholders gecommuniceerd. Het plan van aanpak wordt verfijnd aan de hand van de verkregen feedback en de concrete timing en acties worden vastgelegd.

Z
Implementatie:

We dragen onze kennis en expertise maximaal over aan de klant. Via tussentijdse meetmomenten evalueren we de voortgang van het project en sturen we bij waar nodig.

We geloven overigens niet in korte termijn acties, maar willen graag een langere termijn commitment met de bedrijven aangaan om de transformaties/ veranderingen op de voet te volgen en te begeleiden.